25th logo

Celebrating 25 Years Of Ghanshyam Maharaj's Inauguration

Das Lakh - Log Your Mini Utsav Niyams


Average: 790311/1000000 79%


Dandvats: 154284/250000 61%

Panchang Pranam: 319048/350000 91%


Pradikshana: 290303/350000 82%

Tap Mala: 26676/50000 53%