25th logo

Celebrating 25 Years Of Ghanshyam Maharaj's Inauguration

Das Lakh - Log Your Mini Utsav Niyams


Average: 921785/1000000 92%


Dandvats: 177333/250000 70%

Panchang Pranam: 364487/350000 104%


Pradikshana: 350318/350000 100%

Tap Mala: 29647/50000 59%