25th logo

Celebrating 25 Years Of Ghanshyam Maharaj's Inauguration

Das Lakh - Log Your Mini Utsav Niyams


Average: 523664/1000000 52%


Dandvats: 71895/250000 28%

Panchang Pranam: 196762/250000 78%


Pradikshana: 236360/250000 94%

Tap Mala: 18647/250000 7%