25th logo

Celebrating 25 Years Of Ghanshyam Maharaj's Inauguration

Das Lakh - Log Your Mini Utsav Niyams


Average: 942964/1000000 94%


Dandvats: 194965/250000 77%

Panchang Pranam: 365989/350000 104%


Pradikshana: 350818/350000 100%

Tap Mala: 31192/50000 62%