25th logo

Celebrating 25 Years Of Ghanshyam Maharaj's Inauguration

Das Lakh - Log Your Mini Utsav Niyams


Average: 348476/1000000 34%


Dandvats: 47746/250000 19%

Panchang Pranam: 95535/250000 38%


Pradikshana: 190795/250000 76%

Tap Mala: 14400/250000 5%