25th logo

Celebrating 25 Years Of Ghanshyam Maharaj's Inauguration

Das Lakh - Log Your Mini Utsav Niyams


Average: 462702/1000000 46%


Dandvats: 62079/250000 24%

Panchang Pranam: 162060/250000 64%


Pradikshana: 221238/250000 88%

Tap Mala: 17325/250000 6%