25th logo

Celebrating 25 Years Of Ghanshyam Maharaj's Inauguration

Das Lakh - Log Your Mini Utsav Niyams


Dandvats: 28138/250000 11%

Panchang Pranam: 34262/250000 13%


Pradikshana: 55561/250000 22%

Tap Mala: 7769/250000 3%