25th logo

Celebrating 25 Years Of Ghanshyam Maharaj's Inauguration

Das Lakh - Log Your Mini Utsav Niyams


Average: 398108/1000000 39%


Dandvats: 56950/250000 22%

Panchang Pranam: 116912/250000 46%


Pradikshana: 208147/250000 83%

Tap Mala: 16099/250000 6%